Slide

מוביל/ת דרך ודעה? מקומך עימנו בקהילות המורים

 

"החקלאות היא השליחות הראשונה של המין האנושי, היא המקצוע הישר ביותר, היעיל ביותר והאציל ביותר שאדם יכול לעסוק בו" 

ז'אן ז'אק רוסו

קהילות המורים למדעי החקלאות מייצרת העצמה מקצועית ופיתוח מנהיגות מורים מכל בתי הספר וכפרי הנוער בהם תלמידים לומדים חקלאות באופן מורחב לבחינת בגרות 5 יח"ל. 

המורים המשתתפים במהלך פועלים כפורום מובילי שינוי פדגוגי בחינוך החקלאי וכעתודה ניהולית לקידום המקצוע בכל גווניו. תנאי הכרחי לשיפור מערכתי ופדגוגי של ההוראה במקצוע החקלאות הוא פיתוח הנהגה בעלת יכולת מקצועית אשר תוביל תהליכי הטמעה והתאמה של תכניות לימודים וטכנולוגיות חדשות ותוביל תהליכי התפתחות מקצועית של מורים ורכזים בתחום. לחברי הקהילה עניין משותף ומטרה משותפת.
תכנית פיתוח עתודת המנהיגות בהוראת חקלאות הפיתוח המקצועי למנהיגות נועדה לשכלל ולהעשיר את הידע הדיסציפלינרי, הפדגוגי, המדעי, הארגוני והניהולי של מורי החקלאות מכל הארץ, לפתח יכולות מקצועיות ופדגוגיות של המורים.


 

מאמר מומלץ לקריאה בנושא:

רשת קהילות לומדות במציאות של עולם משתנה

Back to top