Slide

תכנית הלימודים תשפ"ג

תלמידים שאינם לומדים את מקצוע מדעי החקלאות בהיקף של 5 יחידות לימוד, יוכלו לגשת למבחן פנימי בית ספרי המורכב ממבחן עיוני ומבחן מעשי.

עמידה במבחן זה לצד הבחנות בהיקף של 1 יחידות לימוד באחד ממקצועות הליבה, יקנה לתלמיד "תעודת גמר חקלאית" המעידה על לימודיו והכשרתו המעשית.

התעודה מטעם משרד החקלאות ומשרד החינוך.

בתי הספר המגישים את תלמידיהם לתעודת הגמר ילמדו ויבחנו את תלמידיהם לפי הסילבוס כמופיע בתכניות הלימודים הבאות:

Back to top