תיקייה כלכלה חקלאית

פרישת הרקע הכלכלי של העשייה החקלאית ברמת המקרו וברמת המיקרו.

אטלס חקלאות בישראל 2017 נפוץ

על-ידי 304 הורדות

אטלס חקלאות בישראל 2017

אטלס סטטיסטי של חקלאות ישראל 2017

הוכן ע"י שאול צבן, צנובר יועצים

מטרתו של אטלס זה היא לתאר בתרשימים את ההיסטוריה של החקלאות בישראל. כוונת האטלס היא, כאמור, להציג את המצב לאשורו, ולא לעסוק בדיון או בניתוח הנתונים. עם זאת, לפני כל פרק נוספה הקדמה, הכוללת הערות על ההתפתחויות העיקריות המשתקפות מהנתונים.

באטלס מובאים נתונים לגבי ענפי החקלאות האפינים לישראל, תשומות ותפוקות, מספר מועסקים בחקלאות ועוד...

בעיית החקלאות והחקלאים בארץ ובעולם: היבטים כלכליים נפוץ

על-ידי משוייך לתגיות : הרצאות מומחים, כלכלת הענף, ליבת 538 הורדות

בעיית החקלאות והחקלאים בארץ ובעולם: היבטים כלכליים

פרופ' ישראל פינקלשטיין
ד"ר עדו קן

המחלקה לכלכלת סביבה וניהול
הפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה ע"ש רוברט ה. סמית

המצגת פותחת בשאלה האם החקלאות העולמית מייצרת די מזון להאכיל את 7 מיליארד בני האדם המהווים את אוכלוסיית העולם?

כאשר התשובה היא כן, המצגת מציגה נתונים לגבי בעיית הרעב בעולם ומנסה להסביר את הסתירה  שבין השאר סיבתה עליית מחירים.

המצגת מציגה את מודל מלטוס ומסבירה מדוע החזון שלו נסתר- תיאור המהפכות החקלאיות .

כמו כן מוצגת השיגי החקלאות הישראלית ונתונים לגבי תפוקות, תשומות, הכנסות מעורבות ממשלתית ותמיכות ממשלתיות.

גלובלזציה נפוץ

על-ידי משוייך לתגיות : כלכלת הענף, ממורה למורה 2040 הורדות

גלובלזציה

הקובץ בכתיבתו של אשר ורד עוסק בנושאים הבאים:

שימו לב, המידע לא עבר עריכה לשונית ומדעית.

גְלוֹבָּלִיזַצְיָה : הגורמים להתפתחות הגלובליזציה - הטענות נגד הגלובליזציה  - מאפיינים עיקריים לגלובליזציה - הסיבות העיקריות להיווצרות הגלובליזציה - ההשפעות העיקריות  של תהליך הגלובליזציה  על המדינות המתפתחות - ההשפעות העיקריות  של תהליך הגלובליזציה  על המדינות המפותחות - אפשרות לצמצום הפערים בין העולם המפותח לעולם הפחות מפותח - המהפכה הטכנולוגית בתחומי התחבורה והתקשורת, המאפשרת את התפתחות תהליכי הגלובליזציה. - השפעת הגלובליזציה על הכלכלה - השפעת הגלובליזציה על החברה והתרבות - השפעת הגלובליזציה על הפוליטיקה - השפעת הגלובליזציה על הסביבה - מיקור חוץ.

גְלוֹבָּלִיזַצְיָה :המדינות המזהמות ביותר בעולם - עלייה במודעות לשיפור איכות הסביבה  - פיתוח בר קיימא" וחקלאות בת-קיימא .

ארגון הסחר העולמי - סחר עולמי ( סחר בינלאומי) - שוּק חופשי - קרן המטבע הבינלאומית -קבוצת שמונה המדינות המתועשות - קפִּיטָלִיזְם - הבנק העולמי - הון - הפרטה - יתרון לגודל.

הגלובליזציה והשפעתה על כלכלת ישראל : התהליכים שתרמו להשתלבות כלכלת ישראל בכלכלה הגלובלית - שינויים במבנה התעשייה בישראל - התפתחות תעשיית הטכנולוגיה העילית (היי-טק)  בישראל - תוצאות ההשתלבות של מדינת ישראל בכלכלה העולמית

מסמך חוברת למוד בתחום צומח וענף גדול ירקות נפוץ

על-ידי 123 הורדות

חוברת למוד בתחום צומח וענף גדול ירקות

חוברת מידע בעריכתה של נטלי שרבן. החוברת מכילה מידע בהיר ונגיש על נושאים רבים בתחום צומח וכן מידע רב על ענף הירקות.

נושאים כמו: 

 

פרק ב': אזורי גידול. השפעת האקלים על הצמחים

פרק ג': הקרקע כבית גידול לצמח

פרק ד': מים והשקיה

פרק ה': הכרת בתי צמיחה

פרק ו': רביה בעולם הצמחים. שיטות ריבוי של צמחים

פרק ז': הזרע ותהליך הנביטה בצמחים

פרק ח': היווצרות פרי. טיפול בפרי וביבול

פרק ט': עקרונות המחקר

פרק י': שיטות מיון הצמחים

פרק י''א': כלכלה

 
 

כלכלה חקלאית- היצע וביקוש נפוץ

על-ידי משוייך לתגיות : ממורה למורה 562 הורדות

כלכלה חקלאית- היצע וביקוש

 רשרת השיווק, אפול בעודפי תוצרת, סובסידיה ועוד מצגת שנכתבה ונערכה על ידי יהודה קלוש. המצגת מתרכזת בהיצע ובקוש ועוסקת בנושאים נוספים כמו סוגי הוצאות החקלא,יש

כלכלת החקלאות בישראל: טכנולוגיה, שווקים ומדיניות נפוץ

על-ידי 296 הורדות

כלכלת החקלאות בישראל: טכנולוגיה, שווקים ומדיניות

 פרופ' איל קמחי

המחלקה לכלכלת סביבה וניהול

הפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה האוניברסיטה העברית

המצגת (pdf) עוסקת מספר העוסקים בחקלאות וההכנסה שלהם, השינויים המבניים בחקלאות הישראלית  ומתמקדת באתגרים ובהזדמנויות של החקלאות הישראלית,

אתגרים  כמו: שינויי אקלים והתייקרות המים,  גלובליזציה ותחרות בינלאומית,  ירידה בתמיכה הציבורית,  עלייה בתנודתיות ההכנסות,  דור ההמשך  שלא ממשיך בחקלאות.

הזדמנויות  כמו:  מוצרי נישה (איכות, אורגני, פונקציונלי) והתרומות החיצוניות של החקלאות

כלכלת המשק החקלאי נפוץ

על-ידי משוייך לתגיות : כלכלת הענף, ממורה למורה 475 הורדות

כלכלת המשק החקלאי

הקובץ, שנכתב על ידי אשר ורד עוסק בנושאים הבאים:

שימו לב, המידע לא עבר עריכה לשונית ומדעית.

כלכלת המשק החקלאי : כלכלה - כלכלה אקולוגית -  החקלאות בכלכלת ישראל - גורמי תשומה מרכזיים בענף החקלאי - ההשפעה על יכולת הפעלת הענף ועל הפעלתו הכלכלית - גורמים אפשריים לעליית וירידת מחירים - גורמים  ליציבות  מחירים - דרכים למניעת חוסר יציבות במחירי התוצרת החקלאית - השפעת העודפים של תוצרת חקלאית על מחירי התוצרת - תמיכות המדינה בייצור החקלאי - סחר בינלאומי - צמצום או ביטול הסובסידיה - דרכים לשיפור רמת הרווחיות -אמצעים לשימור תוצרת חקלאית " חיי - מדף " - משק מתמחה - שינויים טכנולוגיים שהביאו לתפוקה גבוהה ולגיוון בחקלאות הישראלית - שיווק התוצרת - יצוא - יבוא - הסגר צמחים - תהליכים בחקלאות הישראלית - אמצעים להובלת התוצרת החקלאית - עודפי תוצרת חקלאית - השמדת תוצרת חקלאית -

פרקים בכלכלה: הכלכלה כמדע - מיקרו כלכלה ומקרו כלכלה - כלכלה חדשה  -חשיבה כלכלית - צמיחה כלכלית - נסיגה כלכלית - מוצר כלכלי - מוצר לא כלכלי - מחסור

גורמי היצור במשק הכלכלי - פיתוח גורמי ייצור - חומר גלם - מוצרי השקעה - נכסי השקעה - מוצרי צריכה - מוצר הון  (נכס הון) - סוגי משטר כלכלי חברתי - כלכלה פוזיטיבית וכלכלה נורמטיבית - שיטות תכנון כלכלי - מיתון - היצע וביקוש ומנגנון השוק - הגורמים המשפיעים על תנודות הביקוש - הגורמים המשפיעים על תנודות רמת ההיצע - עקומת התמורה - תוצר לאומי וצמיחה כלכלית - שיווי משקל בשוק תחרותי - תחרות חופשית - כשל שוק - 'תעסוקה' -שיעור ההשתתפות בכוח העבודה - אבטלה - סוגי אבטלה - הון אנושי וצמיחה - אינפלציה ודיפלציה -מדד מחירים לצרכן - הבנק המרכזי / בנק ישראל - בנק מסחרי - אמצעי תשלום - תקציב המדינה (הממשלה) - מדיניות פיסקאלית/תקציבית - מדיניות מוניטרית - הכנסות הממשלה ממיסים - מיסוי עירוני /"מיסוי מוניציפאלי" - הבורסה לניירות ערך - הגדרת הביטחון הלאומי- כלכלת ישראל ומערכת הביטחון - ביטחון אנרגטי.

מושגי יסוד בכלכלה

 

מבוא לכלכלה חקלאית- שיעור מצולם

על-ידי משוייך לתגיות : כלכלת הענף 84 הורדות

שעור שצילם יהודה קלוש. אורכו כ 50 דקות. השעור עוסק בנושאים: חקלאות אקסטנסיבית וחקלאות אינטנסיבית, מודל "היצע ובקוש" ויישומו בחקלאות, הוצאות החקלאי- תשומות, קבועות ומשתנות, שרשרת השווק, כיצד המדינה יכולה לעזור לחקלאים  ועוד

מהי גלובליזציה

על-ידי 76 הורדות

מהי גלובליזציה

קובץ בכתיבתו של אשר ורד ובעריכתה של חגית יקונט.

הקובץ עוסק בנושאים:

גלובליזציה, אנטי גלובציה, מאפיינים ,סיבות להווצרות גלובליזציה וההשפעות העיקריות.

מונחים מרכזיים בכלכלה חקלאית נפוץ

על-ידי משוייך לתגיות : ממורה למורה 378 הורדות

מונחים מרכזיים בכלכלה חקלאית

מצגת שנכתבה ונערכה על ידי יהודה קלוש . המצגת כוללת תרגום לרוסית של מונחים מקצועיים. המצגת מסבירה מושגים כמו: חקלאות אקסטנסיבית וחקלאות אינטנסיבית, חוק  (גרף) ההיצע והביקוש, הוצאות החקלאי, שרשרת השיווק ,סובסידיות ועוד...

מושגים מרכזיים בכלכלה חקלאית נפוץ

על-ידי משוייך לתגיות : כלכלת הענף, ממורה למורה 264 הורדות

מושגים מרכזיים בכלכלה חקלאית

המצגת נכתבה ונערכה על ידי רבקה כהן ויוסי אברהמי.

המצגת עוסקת במושגים מרכזיים מתחום הכלכלה החקלאית כמו: חקלאות אינטנסיבית וחקלאות אקסטנסיבית, הכרת ענפים חקלאיים המשתמשים 

בטכנולוגיות מתקדמות. גורמי תשומות, חישובי עלות,מכסות ייצור,סובסידיה ,שווק ועוד...

מערך שיעור- נתוח מאמר בנושא כלכלה

על-ידי משוייך לתגיות : כלכלת הענף, ממורה למורה 94 הורדות

במערך שיעור זה שנכתב על ידי יואב קלדרון במסגרת השתלמות קהילות, משמש מאמר אינפורמטיבי (למידה התנסותית) כדי ללמד מושגים בכלכלה: יבוא, מכסי מגן, סובסידיה, מכסת ייצור, היצע וביקוש.

משה והתמריץ נפוץ

על-ידי משוייך לתגיות : כלכלת הענף 253 הורדות

משה והתמריץ

הפעילות עוסקת במונחי בסיס בכלכלה- הכנסה, פדיון, רווח , תמריץ.

מיומנויות החקר המופיעות בה כוללות: העלאת השערה, שרטוט גרף המתאים להשערה, שרטוט גרף, קריאה ונתוח של גרף.

קטיף תות נפוץ

על-ידי משוייך לתגיות : כלכלת הענף, ליבת 213 הורדות

קטיף תות

הפעילות עוסקת בחישוב תפוקת הקטיף של תותים על ידי מספר עובדים משתנה.

הפעילות מדגימה את "חוק התפוקה השולית הפוחתת"

שוק המזון בעולם נפוץ

על-ידי משוייך לתגיות : הרצאות מומחים, כלכלת הענף, ליבת 383 הורדות

שוק המזון בעולם

פרופ' איל קמחי

המחלקה לכלכלת סביבה וניהול

הפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה האוניברסיטה העברית

המצגת ((pdf  מציגה את התחזיות והגישות השונות לגבי גידול האוכלוסייה בעולם והיכול להאכילה. נשאלות השאלות: מהם הגורמים לשינויים החדים במחירי המזון ואיך מתמודדים עם התופעה?

במצגת מוצגים פתרונות שונים לבעיות אלה. כמו כן עוסקת המצגת בבעיות הייחודיות של החקלאות בישראל.

שיווק תוצרת חקלאית נפוץ

על-ידי משוייך לתגיות : הרצאות מומחים, כלכלת הענף, ליבת 567 הורדות

שיווק תוצרת חקלאית

ד"ר יעל קחל

החטיבה למחקר, כלכלה ואסטרטגיה

משרד החקלאות ופיתוח הכפר

במצגת (pdf) מוסבר מהו שיווק, מהי הסביבה השיווקית (הסביבה הכלכלית, שינויים בביקוש למזון) .שיווק תוצרת חקלאית טרייה: המאפיינים המיוחדים של תוצרת חקלאית טרייה ויכולת המיתוג של המוצר,  הפצה ופערי תיווך

תיירות חקלאית כמנוף לפיתוח הכפר נפוץ

על-ידי משוייך לתגיות : הרצאות מומחים 412 הורדות

תיירות חקלאית כמנוף לפיתוח הכפר

תיירות חקלאית וגיוון תעסוקות, מנוף לפיתוח הכפר

שי דותן

מנהל תחום בכיר כלכלה כפרית ותיירות משרד החקלאות ופיתוח הכפר

המצגת ((pdf מציגה את המאפיינים המרכזים של החקלאות הישראלית כמו למשל: השתנות לאורך השנים של כמות המזון שהחקלאות מייצרת לאדם, תמיכות ציבוריות בחקלאות לעומת מדינות OECD ועוד. כמו כן מוצגים מאפייני ההתיישבות הכפרית והתיירות בישראל. מוצגת דרך לפתוח "תיירות חקלאית" בדומה למדינות אחרות- איטליה מובאת כדוגמה.

צור קשר
היכן אנחנו נמצאים?
מרכז וולקני דרך המכבים 68
ראשון לציון
ת.ד. 15159 מיקוד 7528809

Back to top