תיקייה הבסיס הביולוגי של תהליכי גדילה ויצור

מטרתו של פרק זה הוא לקשר בין הידע הביולוגי וידע בתחום הסביבה לבין ההיבט המעשיי של ייצור מהצומח ומבעלי החיים

קטגוריות

spreadsheet word excel - קווי מגמה פעילות חקר אור

Tagged in פוטוסינתזה, צמחים 72 הורדות

צפייה (xls)

orelodea.xls

בפעילות זאת נעסוק: מהו האור, אילו אורכי גל נבלעים על ידי הכלורופיל, כיצד עוצמת האור משפיעה על קצב פוטוסינתזה, כיצד משפיע ריכוז ה – CO2 על קצב הפוטוסינתזה, גורם מגביל וזיהויו. נתרגל מיומנויות אקסל: חישוב ממוצע, בנית טבלת סכום, שרטוט גרף וניתוחו, שרטוט קווי מגמה, בצוע חישובים בעזרת משוואות קווי מגמה.
הפעילות מקושרת לקובץ האקסל orelodea

מסמך word excel - פעילות חקר תוצרי הפוטוסינתזה

Tagged in פוטוסינתזה, צמחים 69 הורדות

צפייה (docx)

ashrushimexmes.docx

הפעילות הבאה עוסקת בתוצרי הפוטוסינתזה- במקרה זה מקור העמילן שבאשרוש הצנונית. בפעילות מועלת בעיה חקלאית שנושאה - המועד הנכון לאסוף צנוניות.
בפעילות מופיעות מיומנויות בתחום החקר- השערה מדעית, שרטוט גרף מתאים להשערה, שרטוט גרף על סמך נתונים, הכרת המושג "עקום כיול", צפיפות אופטית, בדיקת ריכוזים בהתאם לעקום הכיול, שמוש ב IF, בדיקת אחידות, בצוע סינון ועוד..

מסמך אשרושים וחלחולים (מקור מבלע) עם מיומנויות אקסל מורכבות

23 הורדות

צפייה (xlsx)

ashrushimexmesu.xlsx

הפעילות הבאה עוסקת בתוצרי הפוטוסינתזה- במקרה זה מקור העמילן שבאשרוש הצנונית. בפעילות מועלת בעיה חקלאית שנושאה - המועד הנכון לאסוף צנוניות.
בפעילות מופיעות מיומנויות בתחום החקר- השערה מדעית, שרטוט גרף מתאים להשערה, שרטוט גרף על סמך נתונים, הכרת המושג "עקום כיול", צפיפות אופטית, בדיקת ריכוזים בהתאם לעקום הכיול.

הפעילות מקושרת לגליון האלקטרוני   נתוני אקסל מורכבים של אשרושים וחלחולים

הפעילות מקושרת גם לגליון האלקטרוני :  משיבון אקסל של אשרושים וחלחולים

מסמך אשרושים וחלחולים (מקור מבלע) עם מיומנויות אקסל פשוטות

32 הורדות

צפייה (docx)

ashrushimpash.docx

הפעילות הבאה עוסקת בתוצרי הפוטוסינתזה- במקרה זה מקור העמילן שבאשרוש הצנונית. בפעילות מועלת בעיה חקלאית שנושאה - המועד הנכון לאסוף צנוניות.
בפעילות מופיעות מיומנויות בתחום החקר- השערה מדעית, שרטוט גרף מתאים להשערה, שרטוט גרף על סמך נתונים, הכרת המושג "עקום כיול", צפיפות אופטית, בדיקת ריכוזים בהתאם לעקום הכיול.

הפעילות מקושרת לגליון האלקטרוני :  נתוני אקסל פשוטים של אשרושים וחלולים

מסמך גורמים המשפיעים על גדילה של חיות המשק

Tagged in מערכי שיעור, רצף הוראה 18 הורדות

צפייה (docx)

gdila_meshek.docx

רצף הוראה זה עוסק בגדילת בעלי חיים במשק החקלאי: מהי גדילה וייצוגה בעקומת גדילה, קצב גדילה והשינוי החל בהרכב הגוף לאורך תקופת הגדילה. כמו כן עוסק הרצף  בגורמים המשפיעים על גדילת בעל החיים במשק החקלאי: גורמים גנטיים, השפעת תנאי סביבה- טמפרטורה, כוללת התייחסות להומאותרמיים  ולמנגנוני שמירה על טמפ' הגוף, כן מתייחס הפרק בהשפעה של טמפרטורה על הייצור במשק החקלאי. רצף ההוראה נוגע גם בהשפעת ההזנה, תוך התמקדות בחלבון. ברצף זה נלמד בנוסף על תפקוד ותפקיד ההורמונים בגדילת חיית המשק.  המידע והשאלות המובאים ברצף מתמקדים בבקר ועופות אך העקרונות נכונים לרוב חיות המשק.

ברצף ההוראה משולבות שאלות מבחינות הבגרות וכן פעילויות חקר שבהן נדרשים לעבוד נתונים- חשוב ממוצע, טבלה מסכמת, שרטוט גרף וניתוח תוצאות ניסוי.

הפעילות מקושרת לקובץ האקסל : spreadsheet gdila.xls

 

מסמך האור קליטתו והשפעתו על פוטוסינתזה

57 הורדות

צפייה (docx)

orelodeaexmur.docx

בפעילות זאת נעסוק: מהו האור, אילו אורכי גל נבלעים על ידי הכלורופיל, כיצד עוצמת האור משפיעה על קצב פוטוסינתזה, כיצד משפיע ריכוז ה – CO2 על קצב הפוטוסינתזה, גורם מגביל וזיהויו. נתרגל מיומנויות אקסל: חישוב ממוצע, זיהוי תוצאות חריגות על ידי פונקציות ה If בנית טבלת סכום, שרטוט גרף וניתוחו .
הפעילות מקושרת לגיליון האלקטרוני :  נתוני אקסל של השפעת עוצמת אור בתלתן

מסמך האור, קליטתו והשפעתו על פוטוסינתזה

Tagged in פוטוסינתזה, צמחים 59 הורדות

צפייה (docx)

orelodeaexmur.docx

בפעילות זאת נעסוק: מהו האור, אילו אורכי גל נבלעים על ידי הכלורופיל, כיצד עוצמת האור משפיעה על קצב פוטוסינתזה, כיצד משפיע ריכוז ה – CO2 על קצב הפוטוסינתזה, גורם מגביל וזיהויו. נתרגל מיומנויות אקסל: חישוב ממוצע, זיהוי תוצאות חריגות על ידי פונקציות ה If בנית טבלת סכום, שרטוט גרף וניתוחו .
הפעילות מקושרת לקובץ האקסל orelodeamu

מסמך הדיות בצמח

51 הורדות

בקובץ זה מוצגת בעיה. פתרונה דורש מידע על תהליך הדיות בצמח, שאלות נוספות מפנות את התלמיד למידע נוסף בנושא- הובלת מים בצמח, מבנה העלה, פיוניות ופעילותם והדיות.

spreadsheet השפעת דלול על איכות הפרי - מקור מבלע

56 הורדות

צפייה (xls)

gefenexpa.xls

בפעילות זאת נעסוק בקשר בין העלווה לפרי (גודל ,תכולת חומרים), דילול פירות והשפעתו על כמות ואיכות היבול, מקור מבלע, בפעילות מובאים נתונים מצמח הגפן אך העקרונות דומים בכל הצמחים. מיומנויות אקסל: חישוב ממוצע, טבלת סיכום, שרטוט גרף והבנתו.
הפעילות מקושרת לגיליון האקסל gefenexpash

ולמשיבון אקסל gefenmesh

spreadsheet השפעת דלול על איכות הפרי - מקור מבלע

61 הורדות

צפייה (docx)

gefenexpa.docx

בפעילות זאת נעסוק בקשר בין העלווה לפרי (גודל ,תכולת חומרים), דילול פירות והשפעתו על כמות ואיכות היבול, מקור מבלע, בפעילות מובאים נתונים מצמח הגפן אך העקרונות דומים בכל הצמחים. מיומנויות אקסל: חישוב ממוצע, טבלת סיכום, שרטוט גרף והבנתו.
הפעילות מקושרת לגיליון האלקטרוני : נתוני אקסל פשוטים של השפעת דלול הגפן

ולמשיבון :  משיבון אקסל השפעת דלול

מסמך השפעת האור על עוצמת הדיות

60 הורדות

צפייה (doc)

visutdiut.doc

פעילות חקר קצרה העוסקת בהשפעת האור (וצל) על עוצמת הדיות. בפעילות מופיעות מיומנויות חקר של : ניסוח השערה, שרטוט גרף משוער, שרטוט גרף וקריאת גרף.

הפעילות מקושרת לגליון האלקטרוני :   נתוני אקסל- השפעת האור על עוצמת הדיות

מסמך השפעת טמפרטורה על פוטוסינתזה ונשימה בצמח

Tagged in פוטוסינתזה, צמחים 48 הורדות

צפייה (doc)

tempphotores.doc

פעילות זאת עוסקת בתהליכי הפוטוסינתזה והנשימה המתקיימים בצמח. בפעילות נחקרת השפעת הטמפרטורה על קצב הנשימה התאית בעגבנייה ועל ההשפעה שנובעת מכך על היבול בצמחים.
מומלץ לעשות פעילות זאת לאחר הפעילות soyaCO2.
מיומנויות אקסל: חישוב ממוצע, טבלה מסכמת מקושרת, סרטוט גרף, תיאור וניתוח גרף
הפעילות מקושרת לקובץ האקסל photores

מסמך השפעת טמפרטורה על פוטוסינתזה ונשימה בצמח

39 הורדות

צפייה (doc)

tempphotores.doc

פעילות זאת עוסקת בתהליכי הפוטוסינתזה והנשימה המתקיימים בצמח. בפעילות נחקרת השפעת הטמפרטורה על קצב הנשימה התאית בעגבנייה ועל ההשפעה שנובעת מכך על היבול בצמחים.
מומלץ לעשות פעילות זאת לאחר הפעילות soyaCO2.
מיומנויות אקסל: חישוב ממוצע, טבלה מסכמת מקושרת, סרטוט גרף, תיאור וניתוח גרף
הפעילות מקושרת לגיליון האלקטרוני  :  נתוני אקסל של השפעת טמפרטורה על פוטוסינתזה ונשימה בצמח

מסמך השפעת עוצמת האור על הפוטוסינתזה בתלתן

49 הורדות

בפעילות זאת נעסוק בהשפעת עוצמת האור וריכוז ה CO2 על שיעור הפוטוסינתזה בשני מינים של תלתן. מיומנויות החקר שהפעילות כוללת הן:
עבוד נתונים- חשוב ממוצע, טבלה מסכמת מקושרת, שרטוט גרף, הבנת גרף, שרטוט קווי מגמה, הבנת מושג הגורם המגביל
הפעילות מקושרת לגיליון האלקטרוני  :  נתוני אקסל של השפעת עוצמת אור בתלתן

מסמך השפעת רכוז ה CO2 על היבול החקלאי

Tagged in פוטוסינתזה, צמחים 64 הורדות

צפייה (docx)

co2influence.docx

פעילות העוסקת בהשפעת העלייה בריכוז ה CO2 שבאוויר על היבול החקלאי, מחייב הכרה של תהליך הפוטוסינתזה והבנה של המושג "גורם מגביל". בפעילות מיומנות אקסל- חישוב ממוצע, שרטוט והבנה של גרף

מסמך השפעת רכוז הפחמן דו-חמצני על היבול החקלאי

43 הורדות

צפייה (docx)

co2influence.docx

פעילות העוסקת בהשפעת העלייה בריכוז ה CO2 שבאוויר על היבול החקלאי, מחייב הכרה של תהליך הפוטוסינתזה והבנה של המושג "גורם מגביל". בפעילות מיומנות אקסל- חישוב ממוצע, שרטוט והבנה של גרף

נתוני אקסל על השפעת ריכוז ה הפחמן דו-חמצני על היבול החקלאי

default השפעת רכוז פחמן דו חמצני שבסביבה על יבול חקלאי.

73 הורדות

פעילות זאת עוסקת בעליה המתמדת ברכוז הפחמן הדו חמצני שבאוויר ובבעיה הסביבתית שעלייה זאת  יוצרת.

במקביל למחיר הסביבתי יש גם השפעה חקלאית של עלייה קטנה ביבול.

בשל הקשר בין רכוז הפחמן דו חמצני ליעילות הפוטוסינטזה. 

default השפעת תנאי הסביבה על קצב הדיות

99 הורדות

 

כמויות המים בהשקיה הן מרכיב משמעותי בהוצאותיו של החקלאי, והן נקבעות בין היתר גם על פי קצב הדיות.

כדי לבדוק איך להוריד את קצב הדיות, ובכך להקטין את כמויות המים להשקיה של צמחים, בדקו את השפעתם של תנאים שונים (טמפרטורת סביבה, רשת צל, רוח) על קצב הדיות (מ"ל לשנייה ליחידת שטח זהה בשיחי הרדוף

צור קשר
03-9683650/3775
לשליחת מייל
היכן אנחנו נמצאים?
מרכז וולקני
דרך המכבים 68 ת.ד. 15159
ראשון לציון 7528809
רוצה להיות שותף לעשיה?
מידע על מיזמים ושיתופי פעולה

Back to top