pdf הלכה ומעשה בגידול בעלי חיים במשק החקלאי כרך א‘ נפוץ

על-ידי בקטגוריה אלישע גוטויין | הלכה ומעשה בגידול בעלי חיים במשק החקלאי 128 הורדות

הורדה (pdf)

Gootwine A full.pdf

הלכה ומעשה בגידול בעלי חיים במשק החקלאי כרך א‘

גידול חיות משק בעולם ובישראל אלישע גוטויין - עמוד 10

גידול חיות משק ואיכות הסביבה פנחס פיין ודני פלודה - עמוד 15

גידול בעלי חיים בהלכה היהודית זאב וייטמן - עמוד 26

טיפוח בעלי חיים אלישע גוטויין - עמוד 41

בריאות חיות משק אמיר בור - עמוד 77

גידול בעלי חיים על פי כללי החקלאות האורגנית שי רייכר - עמוד 113pdf הלכה ומעשה בגידול בעלי חיים במשק החקלאי כרך ב‘

על-ידי בקטגוריה אלישע גוטויין | הלכה ומעשה בגידול בעלי חיים במשק החקלאי 81 הורדות

הורדה (pdf)

Gootwine B full.pdf

הלכה ומעשה בגידול בעלי חיים במשק החקלאי כרך ב‘
  • גידול בקר לחלב / אלישע גוטויין,דניאל הוכמן, יואל זירון, עוזי מועלם,רונן מלצר, גבי עדין, עופר קרול, יעקבקרייצר, דן קלי, עזרא שושני
  • יסודות רבייה של מעלי גירה / דוד וולפנזון
  • ממשק רבייה של מעלי גירה /דוד וולפנזון
  • הרכב כימי של מזונות מעלי גירה / חיים תגרי
  • הזנת מעלי גירה / חיים תגרי
  • ייצור חלב וחליבה / עזרא שושני
  • חליבה מכנית / עזרא שושני
  • מבנים ברפת החלב / עזרא שושני

pdf הלכה ומעשה בגידול בעלי חיים במשק החקלאי כרך ג‘ נפוץ

על-ידי בקטגוריה אלישע גוטויין | הלכה ומעשה בגידול בעלי חיים במשק החקלאי 193 הורדות

הורדה (pdf)

Gootwine C full.pdf

הלכה ומעשה בגידול בעלי חיים במשק החקלאי כרך ג‘

כרך ג’:

מבואות

גידול דגי מאכל ודגי נוי

גידול דבורים

pdf הלכה ומעשה בגידול בעלי חיים במשק החקלאי כרך ד‘

על-ידי בקטגוריה אלישע גוטויין | הלכה ומעשה בגידול בעלי חיים במשק החקלאי 93 הורדות

הורדה (pdf)

Gootwine D full.pdf

Back to top