Slide

תכנית הלימודים תשפ"א

חקלאות היא התערבות של האדם בטבע ויצירת תנאי גידול להתפתחות צמחים ובעלי חיים. האדם מתערב בטבע באמצעות טכנולוגיות וידע מדעי בתחומים שונים, הנרכש בעזרת המחקר המדעי. 

החקלאות המודרנית הגיעה להישגים גבוהים בתחומים שונים. היא מהווה בסיס לקיומו של האדם ועם זאת היא מעצם טיבה גורם התערבות בטבע ופגיעה באיכות הסביבה.

השילוב בין החקלאות לאיכות הסביבה בתכנית הלימודים משמעו לימוד ועיסוק במפעל אנושי עתיר ידע וטכנולוגיה תוך הדגשת היבטים חברתיים, כלכליים, יצרניים וסביבתיים.

הוראת החקלאות ולימודי הסביבה בחטיבת הביניים תתמקד במספר נושאים מרכזיים, שיעמידו תמונה מקיפה על החקלאות בישראל. בתכנית מודגשים הקשר בין החקלאות ופיתוח טכנולוגיות מתקדמות וכן מקומה והשפעתה של החקלאות על הסביבה ועל החברה בישראל. הוראת הנושא תתבצע בבית הספר או בחווה לחינוך חקלאי ולאיכות הסביבה.

התכנית מיועדת למורים למדעים ולטכנולוגיה וכן למורים במקצועות נוספים בעלי זיקה לנושאים חקלאיים וסביבתיים. ההוראה תלווה בהתנסות מעשית בסביבה ובביצוע מחקרי שדה.

יש לקוות כי הלמידה העוסקת בסביבתם הקרובה של התלמידים ובבעיות יום-יומיות והמערבת אותם בעשייה התורמת לסביבה - למידה כזו תמשוך את הלומדים ותעורר את סקרנותם והתענינותם.

לתוכנית הלימודים

Back to top