Slide

תכנית הלימודים תשפ"א

נפוץ

על-ידי 1873 הורדות

תכנית הלימודים חקלאות ולימודי הסביבה  בבית הספר היסודי ובחוות לחינוך חקלאי ולימודי הסביבה

החקלאות היא אחת הדוגמאות הבולטות של התערבות האדם בטבע במטרה לענות על צרכיה הבסיסיים של החברה האנושית (לדוגמה: מזון ולבוש) כמו גם על צרכים ודרישות מגוונות של חברת השפע (לדוגמה: טיפוח נוי וגידול חיות מחמד). היא מאפיינת אזורים לא עירוניים, ומהווה אחד מהגורמים המשפיעים ביותר על עיצוב הסביבה ואורח החיים באזורים אלה (נוף כפרי, שטחים פתוחים וריאות ירוקות), אך גם על אזורים עירוניים (צמחי בית, גינות נוי ופרקים ציבוריים).   

מקצוע מדעי החקלאות הינו אינטרדיסציפלינרי במהותו שכן משולבים בו היבטים של מדע, טכנולוגיה, כלכלה, סביבה וחברה.

היבט מדעי. החקלאות חוקרת תהליכים טבעיים כדי לנצל אותם, לשלוט בהם ולהתאימם לצורכי האדם. היא חוקרת טכנולוגיות ייצור שהתפתחו בטרם היה ידוע הבסיס המדעי שלהן ומיישמת ידע מדעי בפיתוח טכנולוגיות ייצור חדשות.

היבט טכנולוגי. החקלאות היא מוקד של פיתוחים טכנולוגיים מאז המהפכה החקלאית בה הפכה החברה האנושית מחבורת ציידים–לקטים לחברה חקלאית המתגוררת ביישובי קבע, ועד ימינו בהם פיתוחים טכנולוגיים ברמה גבוהה ביותר (טכנולוגיות אלקטרוניות וביו-טכנולוגיות) מאיצים את התפתחות המקצוע.

היבט סביבתי. התפתחות החקלאות מלווה בבעיות סביבתיות רבות, הנובעות מניצול יתר של משאבים, ומזיהומים המשפיעים על מערכות אקולוגיות בכדור הארץ. בעשורים  האחרונים עוסקת החקלאות בפיתוח טכנולוגיות מתקדמות "ירוקות", במטרה לצמצם את הפגיעה בסביבה (אקו-חקלאות, חקלאות ברת-קיימא). 

היבט כלכלי. החקלאות היא מוקד תעסוקתי לקבוצות מתמחות באוכלוסייה כמו גם מקור הכנסה למשק כמו יצוא של טכנולוגיות ומוצרי מזון מן החי והצומח.   יצור המזון ומוצרי הצריכה האחרים דורשים תשומות ייצור והון המחייבים את העוסק בחקלאות להתמצא בסוגיות כלכליות כמו ביקוש והיצע, תשומות לייצור ועוד על מנת להתנהל בצורה משכלת ורווחית.

היבט חברתי. מקצוע החקלאות מאפשר יצירת קשר עם מדינות מתפתחות הזקוקות לידע חקלאי להכוונה ולליווי מקצועי, הודות לכך נוצרים יחסים פוליטיים ומדיניים חשובים.

כמקצוע לימוד, תכנית הלימודים שואפת להקנות לתלמידים ידע, מיומנויות (מיומנויות מעשיות ומיומנויות חשיבה) ואוריינות מסוגים שונים, תוך התבססות על ההיבטים הייחודיים של מפעל אנושי זה.

 

Back to top